Vedtægter for foreningen


§ 1. Foreningens navn er "Aalborg Symfoniorkesters Venner". Dens hjemsted er Aalborg.


§ 2. Aalborg Symfoniorkesters Venner er en forening af musikinteresserede. Dens formål er at medvirke til at vække, stimulere og udbrede interesse for Aalborg Symfoniorkesters koncerter og tage initiativer, som kan støtte og fremme Aalborg Symfoniorkesters virke.


§ 3. Som medlem kan optages enhver person, virksomhed og institution, der ønsker at støtte foreningens formål, mod betaling af et årligt kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen.


§ 4. Udmeldelse må ske skriftligt til en 1. januar.


§ 5. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Hvor intet andet er bestemt i vedtægterne, træffer den beslutning ved simpel stemmeflerhed. Hvert medlem har én stemme.


§ 6. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år mellem 15. februar og 15. april. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med angivelse af dagsorden samt revideret årsregnskab.
Eventuelle forslag fra medlemmerne må for at komme til behandling på en ordinær generalforsamling være indgivet skriftligt til bestyrelsen inden 1. februar.


§ 7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 25 medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde skal bestyrelsen sende indkaldelse til generalforsamlingen senest 14 dage efter begæringens modtagelse. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med samme varsel som ordinære.


§ 8. Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder generalforsamlingen.


§ 9. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent
    2) Bestyrelsens (formandens) beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
    3) Orientering om Aalborg Symfoniorkester
    4) Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
    5) Fastsættelse af kontingent
    6) Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter
    7) Valg af revisor samt 1 revisorsuppleant
    8) Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
    9) Eventuelt


§ 10. Til vedtagelse af beslutninger om ændring af lovene eller om foreningens opløsning kræves, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Hvis der ikke er mødt et tilstrækkeligt antal, sammenkaldes med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved udsendelse af dagsorden direkte til de enkelte medlemmer en ny generalforsamling, der uanset de mødendes antal kan vedtage de(t) foreliggende forslag ved almindelig stemmeflerhed.
Er foreningens opløsning gyldigt vedtaget på en generalforsamling, tager denne samtidig ved almindelig stemmeflerhed bestemmelse om anvendelse af foreningens midler til fremme og støtte af foreningens formål.


§ 11. Foreningens anliggender varetages af en af den ordinære generalforsamling valgt bestyrelse på 6 medlemmer. Valget sker for 3 år ad gangen. Hvert år afgår en tredjedel af medlemmerne. Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år 2 suppleanter.


§ 12. Bestyrelsen konstituerer sig hurtigst muligt efter generalforsamlingen med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsesmøde holdes mindst 4 gange om året.


§ 13. Til bestyrelsens beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.


§ 14. Foreningen tegnes af formanden i forening med ét medlem af bestyrelsen eller i formandens forfald af 3 medlemmer af bestyrelsen.


§ 15. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Revision af foreningens regnskaber foretages af den på generalforsamlingen valgte revisor.
 
Ovenstående vedtaget på stiftende generalforsamling i Aalborg den 28. marts 1992. Vedtægter for Aalborg Symfoniorkesters Venners Instrumentkonto


§ 1. Formål

 • 1. Formålet er at fremskaffe midler til hel eller delvis finansiering af anskaffelse af instrumenter af høj kvalitet til brug for Aalborg Symfoniorkester.
 • 2. Anskaffelse af instrument besluttes af et udvalg, bestående af musikchefen for Aalborg Symfoniorkester, en repræsentant for orkestrets musikere samt to personer udpeget blandt bestyrelsen for Aalborg Symfoniorkesters Venner (herefter kaldet Venneforeningen). Udvalget kan rådføre sig med andre sagkyndige, og kan i forbindelse med beslutningsprocessen af kontoen afholde nødvendige udgifter.
 • 3. Ejendomsretten til indkøbte instrumenter tilkommer Aalborg Symfoniorkester.


§ 2. Tilvejebringelse og administration af midlerne

 • 1. Tilvejebringelsen af midlerne skal ske gennem indsamling blandt alle, som har interesse i at støtte formålet. Som eksempler kan nævnes:
  Koncertgængere og Venneforeningens medlemmer.
  Venneforeningen yder 50 % af sit årlige overskud.
  Der søges om midler hos etablerede fonde, som kan yde tilskud til formålet.
 • 2. De tilvejebragte midler tilkommer Aalborg Symfoniorkester, men administreres frem til anskaffelse af instrument af den til enhver tid siddende bestyrelse i Venneforeningen. Bestyrelsen kan indgå administrationsaftale med Aalborg Symfoniorkester.
 • 3. Anbringelse af midlerne skal ske til den bedst mulige forrentning ved anbringelse i pengeinstitut.


§ 3. Alternativ anvendelse af midlerne

 • 1. Såfremt formålet, jf. § 1, må anses for ikke at kunne realiseres indenfor rimelig tid, tages der på ordinær generalforsamling i Venneforeningen stilling til, om indsamlingen skal fortsætte.
 • 2. Hvis det besluttes at fortsætte indsamlingen, fastsættes der samtidig en frist for, hvornår spørgsmålet på ny skal tages op på en generalforsamling.
 • 3. Såfremt det besluttes ikke at fortsætte indsamlingen, overlades det til et udvalg bestående af de i § 1, stk. 2 nævnte personer at træffe beslutning om alternativ anvendelse af midlerne til gavn for Aalborg Symfoniorkester


Ovenstående er vedtaget på Venneforeningens generalforsamling den 11. marts 1998 med ændringer på generalforsamlingen den 13. marts 2002 og den 7. april 2016.

Således vedtaget den 7. april 2016


Bjarne Juel Nielsen
Formand for Aalborg Symfoniorkesters venner


Poul Jacobsen
Dirigent