Referat af generalforsamlingen 2023

Referat af generalforsamling i Sydbank Lounge i Musikkens Hus

torsdag, den 2. marts 2023 kl. 16.30


1. Valg af dirigent

Jørgen la Cour-Harbo blev valgt

Jørgen konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet, og gav ordet til:

 

2. Formandens beretning

Bjarne Juel Nielsen afgav sin  sidste  beretning som formand.

Beretningen kan læses på foreningens hjemmeside

Aalborg Symfoniorkesters Venner (asovenner.dk)

 

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab for venneforeningen og instrumentkontoen

Formanden fremlagde regnskabet.

Aktuelt står der 24.680  kr. på foreningens konto og 0 kr. på instrumentkontoen.

 

Regnskabet blev godkendt

 

4. Fastsættelse af kontingent for sæsonen 2024/25.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, 150 kroner for enkeltmedlemmer og 300 kroner for par.

 

Kontingent blev fastsat som foreslået.

 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt to suppleanter

Bestyrelsesmedlemmer:

Bjarne Juel Nielsen afgår efter tur (modtager ikke genvalg). Bestyrelsen foreslår Jørgen la Cour-Harbo.

 Anna la Cour-Harbo afgår efter tur (modtager ikke genvalg). Bestyrelsen foreslår at Frank Sørensen indtræder som ordinært medlem.

 

Jørgen la Cour-Harbo og Frank Sørensen blev valgt

  

Suppleanter:                                              

Frank Sørensen afgår efter tur (modtager genvalg) Bestyrelsen foreslår at Bjarne Juel Nielsen indtræder som suppleant, hvis Frank Sørensen vælges som ordinært bestyrelsesmedlem.

Lea Mogensen afgår efter tur (modtager ikke genvalg.)

 

Bjarne Juel Jensen blev valgt som suppleant.

 

Åse Gahner Klemmensen foreslås af bestyrelsen, og blev valgt.

 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant:

Bestyrelsen foreslår genvalg af fa. Beierholm som revisor og Erling Thomsen som suppleant

 

Genvalg som foreslået

 

7. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

Der er ikke indkommet forslag

 

8. Orientering om Aalborg Symfoniorkester v/ Anders Majlund Christensen

 

Dette punkt blev flyttet til efter eventuelt

 

9. Eventuelt

 

Jørgen takkede Bjarne for det store, gode og langvarige arbejde Bjarne har udført for foreningen.

 

Flere medlemmer roste Symfonyt, som altid modtages med glæde og interesse.

 

Der blev efterspurgt en folder og andre tiltag, som kan udbrede kendskabet til foreningen og øge medlemstallet.

 

Jørgen oplyste, at en folder allerede er lavet (igen) og første gang vil blive uddelt ved aftenens koncert.

 

Tilbuddet om billigere billetter tiltrækker heldigvis mange unge. Vi kan gøre mere for at få flere unge til at melde sig ind i venneforeningen. Hvervefolderen kan fx med fordel lægges frem hvor unge mennesker færdes, fx Studenterhuset.

 

Der var også interesse for at foreningen kan stå for et mødested i foyeen, hvor medlemmer kan mødes i pausen til koncerter.

 

Brug af mobiltelefoner under konceret opleves ret generende.  Forskellige tiltag mod brug af mobiltelefoner blev foreslået, bl.a. ”lysbilleder” på væggen inden koncert, som gør opmærksom på, at optagelser af koncerten ikke er tilladt og at brugen generelt generer andre koncertgæster.

 

Anders M. Christensen oplyste, at det er strafbart at optage musikken (det er tyveri), men dette  forbud er rigtig svært for medarbejderne at håndhæve. Desuden skal vi være beviste om, at mobiltelefoner reelt har en stor plads i at formidle kendskab til vores koncerter ved at glade publikummer sender billeder til deres venner – som så måske kan få lyst til selv at komme en anden gang.


Orientering om Aalborg Symfoniorkester v/ Anders Majlund Christensen

 

 Anders rettede en varm tak til Bjarne for et storartet samarbejde gennem 10 år.

 

Anders fremhævede at alle i orkesteren og organisationen er meget glade for at have  vennerne i vores forening.

 

Anders kommentede på historierne i Stiftstidende på den måde, at Musikken Hus ikke synes at vinklingen har været fair og afbalanceret. Der er svaret på 40 spørgsmål fra avisen men svarene er ikke rimeligt medtaget i artiklerne. Anders gjorde opmærksom på, at Arbejdstilsynet efter en proces har givet udtryk for, at problemerne er løst.

 

Muskerne er meget stolte af orkesterets produkt – de mange gode musikalske oplevelser til publikum.

 

Orkesteret arbejder med forskellige mål, som er fastsat i en strategirapport som dækker årene fra 2021 frem til 2025. Eet pejlemærke er, at der skal ansættes en chefdirigent senest i 2025. Allerede nu er dette mål nået. Joshua Weilerstein – en ung komet – starter 1 september 2023 som chefdirigent. Det bliver spændende, og vil givet skabe en kunstnerisk udvikling.

 

Hans Graf og Michael Schønwandt er fortsat gæstedirigenter.

 

Om  den kommende sæsson kunne Anders ikke afsløre meget, men dog at Thomas Søndergaard kommer og dirigerer Prokofievs 5. symfoni.

 

Orkesteret fyldte 80 år i januar. Der kommer en jubilæumskoncert 31. august 2023.

 

Orkesteret er glad for forenigens indsamlingen til ekstra pauker. Foreningens bidrag kommer langt fra til at betale det hele, men vil være et vigtigt bidrag til at løfte ansøgninger til fonde, som typisk vil være de store bidragydere.

 

Programudvalget er vidende om, at det altid trækker lidt flere til når der er Mozart eller Beethoven i programmet. Hvis man oplever vigende publikumstal eller gerne vil pakke mindre kendt musik ind, kan man typisk skrue på ”Beethoven-knappen”.

 

Samarbejdet med Randers Kammerorkester giver flere publikummer og omfatter mindst én årlig koncert. Desuden er der et samarbejde med Aarhus Symfoniorkester, som i år vil kaste hele to fælleskoncerter af sig.

  

Ca. 30 meget aktive medlemmer var mødt frem til generalforsamlingen, som blev afsluttet med en lækker sponsoreret buffet fra restaurent Fauna inden de fleste fortsatte til aftenens koncert.

  

Referent: Kim Topholm Andersen

  1. marts 2023

 

Referat af generalforsamlingen 2022

Generalforsamling fandt sted i Klassisk sal, underetagen, Musikkens Hus torsdag, den 7. april 2022 kl. 16.30

  

Ca. 40 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

 

1. Valg af dirigent

Jørgen la Cour-Harbo blev valgt.


 2. Formandens beretning

Bjarne Juel Nielsens beretning vil blive tilgængelig på foreningens hjemmeside www.asovenner.dk (Beretningen er placeret efter dette referat nedenfor.)

 

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab for venneforeningen og instrumentkontoen

Regnskabet blev fremlagt og godkendt.

 

4. Fastsættelse af kontingent for sæsonen 2023/24. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, 150 kroner for enkeltmedlemmer og 300 kroner for par.

Uændret kontingent blev vedtaget.


5. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt to suppleanter

Bestyrelsesmedlemmer:

Kirsten Lodberg afgår efter tur (modtager genvalg)

Jan B. Pedersen afgår efter tur (modtager genvalg)

 

Der var genvalg til Kirsten og Jan

 

Suppleanter:

Lea Mogensen afgår efter tur (modtager genvalg)

Frank Sørensen afgår efter tur (modtager genvalg)

 

Lea og Frank blev genvalgt

 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

Bestyrelsen foreslår genvalg af fa. Beierholm som revisor og Erling Thomsen som suppleant

 

Begge blev genvalgt

 

7. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

Der er ikke indkommet forslag

 

8. Eventuelt

Dette punkt blev behandlet inden orienteringen fra orkesterchefen.

 

Jørgen la Cour-Harbo foreslog et arrangement, hvor alle de tre instrumenter, som er anskaffet med støtte fra foreningens medlemmer, kan være i centrum samlet. Dette var der stor tilslutning til.

 

Desuden blev der talt en del om lyd- og billedoptagelser under koncerterne. Dette er meget generende for andre gæster, og det er også ulovligt – faktisk er det tyveri at optage billede og lyd uden tilladelse. Anders fortalte, at det er svært for de ansatte at håndhæve dette forbud under koncerter uden at forstyrre. Derfor viger personalet ofte tilbage fra det. Men det er altså ikke i orden at lave sådanne optagelser.

 

Herefter blev generalforsamlingen afsluttet, og vi gik over til

 

 9. Orientering om Aalborg Symfoniorkester v/ orkesterchef Anders Majlund Christensen

 Anders lagde ud med at understrege, hvor glade orkesteret er for at have en venneforening. Det betyder mget, at så mange musikglade mennesker viser deres interesse for og støtte til musikener.

 

Anders fortalte levende om mangt og meget fra orkesterets dagligdag bag kullisen og om de mange forskellige arenaer og persongrupper, som orkesteret skal levere musikkulturelle oplevelser til – herunder børn og unge samt deres familier og borgere i Aalborgs store opland.

  

--      

 

Efter generalforsamlingen fortalte orkesterets kunstneriske chef Tecwyn Evans om sin baggrund og sit arbejde med orkesteret og Musikkens Hus

 

Formandsberetning 2021/22 aflagt 7. april 2022

 

Efter to år med coronanedlukninger kan vi nu igen overholde § 6 i foreningens vedtægter, hvorefter ordinær generalforsamling skal afholdes mellem 15. februar og 15. april.

 

Sidste års generalforsamling blev jo således først afholdt den 30. september efter en sæson med mange aflyst koncerter. Jeg gav i min beretning udtryk for håb om, at vi nu slap for flere nedlukninger, men det lykkedes som bekendt ikke helt. Denne gang blev nedlukningen dog heldigvis kortvarig, så i hvert fald alle abonnementskoncerterne blev gennemført. For mit eget vedkommende var det kun nytårskoncerten, jeg gik glip af. Jeg vælger endnu engang at håbe – og tro på – at det nu er slut med yderligere nedlukninger – måske på bekostning af, at nogle af os skal have endnu et lille stik i armen.

 

Denne beretning vedrører således kun en periode på 6 måneder, og bliver derfor også lidt kortere end vanligt. Vi har ikke i det halve år afholdt medlemsarrangementer, men har valgt at lade denne aftens arrangement være en kombination af generalforsamling og medlemsarrangement, hvor vi kan glæde os til at høre Tecwyn Evans fortælle om sig selv og sit arbejde.

 

Derimod har vi fået et nyt tilbud til foreningens medlemmer. Aalborg Symfoniorkester har nemlig spurgt, am de lejlighedsvis måtte få lov til at sende tilbud om rabatter til koncerter eller andre arrangementer i MH, som vi så kan videresende til vores medlemmer. Det har vi naturligvis sagt ja tak til, og som bekendt har vi allerede modtaget det første tilbud om 50 % rabat til koncerten med den amerikanske mezzosopran Joyce DiDonato den 11. marts.

 

Vi har som bekendt samlet ind til et tilskud til en ny bas til orkesteret. På sidste års generalforsamling opfordrede jeg til, at man sendte et afsluttende bidrag, og det resulterede i, at vi nåede op på næsten 18.000 kr. Vi valgte i bestyrelsen at runde op til 20.000 kr., som blev overført til orkesteret lige før jul.

 

Sidste år kunne jeg også fortælle, at bestyrelsen af vores hjemmeside er blevet overtaget af Jørgen la Cour-Harbo, som har lavet en helt ny hjemmeside. Jeg opfordrer igen alle til at gå ind og kigge på den meget flotte hjemmeside, som kan findes på adressen www.asovenner.dk. Hjemmesiden kan også bruges, hvis man har en meddelelse til foreningen, f.eks. om adresseændring.

 

Vores medlemsblad Symfo-Nyt har jo siden 2017 været bestyret af Anna la Cour-Harbo, som har påtaget sig den krævende opgave med bladet, med teknisk assistance af sin mand, Jørgen. Jeg vil rette stor tak til dem begge for det. Vi har fortsat kun hørt gode kommentarer, både om indhold og layout af de hidtidige numre. I der seneste nummer fra november 2021 kan I læse mere om den omtalte bas (den i midten), og jeg ved, at Anna og Jørgen er i gang med et forårsnummer. I kan også se alle tidligere numre af bladet på vores hjemmeside.

 

Bjarne Juel Nielsen

Formandsberetning 2021 aflagt 30. september

Det er nu andet år i træk, at vi er nødt til at overtræde § 6 i foreningens vedtægter, hvorefter ordinær generalforsamling skal afholdes mellem 15. februar og 15. april.

 

Som nogle af jer nok kan huske, skulle sidste års generalforsamling have været afholdt den 12. marts, men som bekendt valgte Mette Frederiksen jo netop denne dato til at lukke Danmark ned, så vi gik glip – ikke bare af generalforsamlingen - men også af sæsonens sidste 4 abonnementskoncerter og 2 koncerter uden for abonnement, samt et antal sommerkoncerter.

 

I sæson 2020-21 lykkedes det at få afviklet de første 6 af de planlagte abonnementskoncerter – dog med reduceret tilskuertal – inden Mette igen i begyndelsen af december slukkede for musikken, så vi gik glip af ikke bare de sidste 9 abonnementskoncerter, men også af de planlagte opførelser af bl. a. Juleoratoriet og Johannespassionen, som jeg havde glædet mig meget til.

 

Derimod lykkedes det - og hurra for det – at få gennemført orkesterets prestigeprojekt, Lauritz Melchior sangerkonkurrencen.  Det blev til to dejlige koncerter, og heldigvis var det min favorit, den fremragende norske sopran Margrethe Fredheim, der vandt. 1-prisen omfatter jo blandt andet en koncert med Aalborg Symfoniorkester, så jeg er formentlig ikke den eneste, der glæder mig til et gensyn med hende.

 

Og så medførte nedlukningen jo desværre også, at vi endnu engang måtte opgive at holde generalforsamling i rette tid.

 

Nu er koncerterne så heldigvis i gang igen – uden begrænsninger i tilskuertallet eller andre restriktioner – og mon ikke det nu lykkes at gennemføre sæsonen uden nye nedlukninger. Det vælger jeg i hvert fald at tro på.

 

For nogle år siden afsluttede vi foreningens hidtil største projekt med at overrække koncertmesterviolinen til Yana Deshkova. (Yana er stadig meget begejstret for violinen og har i øvrigt fortalt mig, at den i mellemtiden har fordoblet sin værdi.)

 

Næste projekt var jo så indsamling til en ny harpe. Vi nåede et pænt beløb, og som I formentlig kan huske modtog vi en bevilling på 300.000 kr. fra Gudrun og Palle Mørchs Mindefond, så orkesteret kunne bestille en ny harpe, som blev bygget i Tyskland og herefter kunne præsenteres af vores harpenist Mette Nielsen ved koncerten med Mahlers 5. den 30. januar 2020 – inden nedlukningen.

 

Sidste år startede vi så på et nyt projekt, indsamling til en ny kontrabas. Orkesteret skulle have to nye basser, og vi lovede at starte en indsamling til den ene. Vi har fået indsamlet et pænt beløb, dog ikke til en hel kontrabas,

 

For et par uger siden blev jeg ringet op af orkesterchef Anders M. Christensen som fortalte, at der var sket en misforståelse, så den bas, vi samler ind til, allerede var blevet leveret. Vi vil derfor endnu engang bede vores medlemmer om at yde et ekstra bidrag til bassen, hvorefter vi vil oveføre det indsamlede beløb til orkesteret som et forhåbentlig pænt bidrag til bassen. Det er bassist Ian Berg – ham, den høje – der skal spille på instrumentet, som I kan høre allerede ved aftenens koncert. Jeg har hilst på Ian (vi er blevet fotograferet sammen med bassen) og han er meget begejstret for den.

 

Bidrag kan som hidtil gives i forbindelse med kontingentbetaling eller ved indbetaling på foreningens instrumentkonto reg. nr. 3701, kt. nr. 3701634985. Man kan også betale ved MobilePay til min mobil, 29250911. Jeg skal nok holde øje med min konto og sørge for at overføre bidragene til foreningen.

 

Endelig kan man jo – hvis man hører til dem, der stadig har kontanter - lægge et beløb i den lille sparebøsse, som står her på bordet.

 

På grund af restriktionerne har vi heller ikke haft mulighed for at afholde et medlemsarrangement – ud over generalforsamlingen, men efter næste års generalforsamling – som der jo kun er nogle måneder til – skulle det forhåbentligt være muligt at afholde et nyt arrangement. Forslag hertil modtages gerne.

 

Vores hjemmeside har i mange år været bestyret af Lise Gam-Jensen. Lise har nu imidlertid ønsket at stoppe med opgaven, som heldigvis er blevet overtaget af Jørgen la cour-Harbo, som har lavet en helt ny hjemmeside. Jeg opfordrer alle til at gå ind og kigge på den meget flotte hjemmeside, som kan findes på adressen www.asovenner.dk. Hjemmesiden kan også bruges, hvis man har en meddelelse til foreningen, f. eks. om adresseændring.

 

Lise skal selvfølgelig have en stor tak for sit arbejde med hjemmesiden. Vi har naturligvis også sendt hende en pæn buket som tak.

 

Og så er hun jo fortsat leder af den Aalborgensiske afdeling af Goldschmidts Musikakademi – et beundringsværdigt projekt, som jeg kun kan opfordre til, at man støtter, f. eks. ved at gå ind på hjemmesiden goldschmidtaalborg.dk og tegne et støttemedlemsskab for 150 kr. årligt.

 

Vores medlemsblad Symfo-Nyt har jo siden 2017 været bestyret af Anna la Cour-Harbo, som har påtaget sig den krævende opgave med bladet, med teknisk assistance af sin mand, Jørgen. Jeg vil rette stor tak til dem begge for det. Vi har fortsat kun hørt gode kommentarer, både om indhold og layout af de hidtidige numre. Sidste år ramte coronaen jo desværre også medlemsbladet, idet det ikke var muligt at lave et forårsnummer under nedlukningen, men i sæson 2020-21 er bladet tilbage igen med både et december- og et juninummer. Hvis I ikke har set de to flotte blade, kan I finde dem på vores hjemmeside.

 

Så mange var ordene, men vi hører meget gerne kommentarer og forslag.

 

Bjarne Juel Nielsen

Referat af generalforsamling 2020

Generalforsamlingen fandt sted i restauranten i Musikkens Hus torsdag, den 8. oktober 2020 fra kl. 16.30 til ca. 18.15.
Ca. 20 medlemmer samt hovedparten af bestyrelsen deltog. Efter generalforsamlingen kunne de fremmødte nyde et fint traktement, beværtet af orkesteret, i det gode selskab. Og nogle var så heldige at have billetter til aftenens koncert med bl.a. Carl Nielsens klarinetkoncert og Brahms´ fjerde symfoni.
1 Valg af dirigent
Jørgen la Cour-Harbo blev valgt som dirigent.
Dirigenten foreslog, at generalforsamlingen blev godkendt som lovlig, trods forsinkelsen med afholdelse. Forslaget blev vedtaget, hvorefter generalforsamlingen anses for lovlig og beslutningsdygtig.

2 Formandens beretning
Formanden, Bjarne Juel Nielsen, kom i sin beretning blandt andet ind på oplevelsen med det usædvanlige, coronaramte og derfor noget underdrejede musik-år, som nok kunne give en musikelsker abstinenser. Heldigvis har der været mulighed for at opleve nogle små koncerter, opført uden publikum af musikere fra orkesteret, og lagt ud på nettet.
Formandens beretning vil kunne læses nedenfor.

3 Fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2019 for venneforeningen og instrumentkontoen
Venneforeningens regnskab
Foreningen havde kontingent-indtægter på 16.400 kr.
De samlede omkostninger løb op i 28.103 kr. Af dette beløb udgjorde en overførsel til instrumentkontoen langt hovedparten, nemlig 18.621 kr. Symfonyt koster 3.294 kr. at producere, og der var portoudgifter på 4.979 kr.
Årets resultat var således et underskud på 11.703 kr.
Kapitalen var 31. december 2019 på 17.215 kr. Dette beløb var pr. 8. oktober 2020 forøget til ca. 31.000 kr.
Instrument kontoen
Denne konto var tom pr. 31. december 2019. Vi havde nemlig givet alle pengene på kontoen - 85.000 kr. - i tilskud til den nye harpe.

Godkendelse
Det blev drøftet, om medlemsbladet skal foreligge alene i PDF-format og dermed ikke længere udsendes i trykt form. Dette var der dog ikke stemning for.
Begge regnskaber blev godkendt.

4 Fastsættelse af kontingent for sæsonen 2021/22
Bestyrelsen forslog uændret kontingent, 150 kr. for enkeltpersoner og 225 kr. for par. Forslaget blev vedtaget.

5 Valg af medlemmer til bestyrelsen samt to suppleanter
Til bestyrelsen:
Bjarne Juel Jensen og Anna la Cour-Harbo blev begge genvalgt.
Suppleanter:
Inge Kristoffersen og Lea Mogensen blev begge genvalgt.

6 Valg af revisor og revisorsuppleant
Genvalg til fa. Beierholm som revisor og Erling Thomsen som suppleant.

7 Forslag fra bestyrelsen
Venneforeningen har gennem mange år støttet orkesteret ved at stå bag indsamlinger til brug for at højne standarden af udvalgte instrumenter, som orkesteret råder over. Indtil nu er der således ydet afgørende bidrag til både en ny koncertmesterviolin samt en ny harpe. Begge instrumenter blev byggede specifikt til orkesteret.
Bestyrelsen foreslår, efter dialog med musikchefen, at vi starter indsamling til en kontrabas, og at der overføres et beløb efter bestyrelsens skøn fra venneforeningens konto til instrument-kontoen.
Musikchef Anders M. Christensen takkede på orkesterets vegne for de bidrag, der allerede er modtaget fra venneforeningen til nye instrumenter af høj kvalitet.
Der er taget kontakt til en engelsk kontrabas-bygger Martin Penning som står klar i kulissen til at bygge en ny fem-strenget kontrabas. Prisen vil formentlig være på ca. 150.000 kr. / 200.000 kr.
Det kan dog være, at der kommer flere brugte basser på markedet fordi der – desværre – sker lukninger af orkestre rundt omkring og dermed kommer instrumenter til salg. Bl.a. er der pt en usolgt italiensk bas på markedet (oprindelig bestilt af Simon Rattles Mahler orkester) som forventes at kunne købes til ca. 120.000 kr.
Anders fortalte, at de fleste strygeinstrumenter forøger deres værdi væsentligt med tiden (vores nye koncertmesterviolin har således allerede fordoblet sin værdi). Dette gælder dog netop ikke for kontrabasser.
Orkesteret råder pt over tre kontrabasser men vil meget gerne have en fjerde.
Bestyrelsens to forslag blev vedtaget

8 Orientering om Aalborg Symfoniorkester ved musikchef Anders M. Christensen
Anders fortalte meget levende om både de organisatoriske omlægninger der er lavet, om temaer for den kommende sæson samt om dirigenterne. Og om corona.
Organisatorisk
Det er en forudsætning i de kommunale bevillinger af støtte til Aalborg Symfoniorkesters husleje i Musikkens Hus, at der skulle være et ”samarbejde” mellem orkesteret og Musikkens Hus – uden specifikke krav om, hvordan dette samarbejde skal udmøntes.
Siden flytningen til Musikkens Hus har Aalborg Symfoniorkester udviklet sig på alle de parametre som et landsdelsorkester skal måles på i henhold til musikloven. Det blandt andet den kunstneriske kvalitet og samspillet med både regionale og internationale interessenter.
Samtidig har Musikkens Hus opnået at blive en attraktiv og meget benyttet ramme for mange forskellige aktører. Hvilket har medført, at Aalborg Symfoniorkester nogle gange har oplevet ikke at kunne få plads til prøver.
Der er således to store og fremgangsrige aktører, som begge skal fungere sammen i den fysiske og organisatoriske ramme, som Musikkens Hus udgør.
Dette han kaldt på, at der blev indledt et tættere samarbejde, herunder i form af meget parallelle vedtægter samt stort personsammenfald i bestyrelserne.
Desuden er der fra januar 2020 etableret en ny fælles ledelse bestående at Lasse Rich Henningsen som adm. Direktør, Rasmus Bundgaard som økonomichef samt Anders M. Christensen som orkesterchef. Den tidligere musikchefstilling er opdelt i orkesterchef samt en kunstnerisk chef - Tecwyn Evans.
Der holdes ugentlige ledermøder i denne firmands-gruppe.
For Aalborg Symfoniorkester betyder det blandt andet, at orkesteret nu er en integreret del af en langt større organisation med mange kræfter ift. bl.a. administration, marketing, logistik mv.

Sæsonprogrammet.
Der er i den kommende sæson fokus på selve ”fortællingen” til den symfoniske musik.
De enkelte programmer er forsynet med en tematisk ”overskrift” som kan lede tankerne hen på et tema, som musikken kan forstås i forhold til.

Der kan ses frem til mange musikalske oplevelser i den kommende sæson. Blandt andet kan nævnes, at det store orgel for alvor kommer på arbejde ved koncerten den 5. april 2021 med to hovedværker for orgel og orkester. Der kommer stor dansk musik af Carl Nielsen (både klarinet- og fløjtekoncert) samt Bent Sørensen (Aftenland) og Hans Abrahamsen (Let me tell you). Sidstnævnte værk afslutter sæsonen. Værket er dedikeret til Barbara Hannigan, som har eneret til at fremføre det, men Sofie Elkjær Jensen har fået lov af komponisten til at synge værket denne aften.
Nytårskoncerten bliver en omvendt ”MeToo” - nemlig en ”ToMe”.

Dirigenter
Orkesteret har pt. ingen chefdirigent.
Man kunne spørge: ”Do we need one”
Michael Schønwandt og Hans Graf dækker tilsammen seks koncerter, hvor en chefdirigent normalt dækker fem.
I takt med at orkesterets kvalitet og gode ry er vokset, er der flere og flere internationale top-dirigenter som gerne vil komme til Aalborg.
Denne sæson er der også sat tre kvindelige dirigenter på det oprindelige program – én har dog måttet melde afbud.

Corona
Corona påvirker arbejdets som musikker som så mange andre jobs. For eksempel sidder alle med én meters afstand. Derfor skal alle nu have deres egen nodestativ – det giver et mægtigt ekstra arbejde med at skrive noder ud til hver enkelt.
Desværre må der til hver koncert afvises mellem 200 og 300 mennesker, som gerne ville have købt billet.
Konkret fordeles (af en computer) til 418 sæder, så tæt som muligt på den oprindelige plads.
Pt. er der venteliste til mange af de kommende koncerter.

Eventuelt
Der var ros til bladet. Samt forslag om, at det kan gøres valgfrit for det enkelte medlem, om man gerne vil modtage bladet fremsendt.
Et andet forslag var at der kan udsendes mail til alle, når der foreligger et nyt blad og med info om, hvor dette kan findes / hentes.

Kim Topholm Andersen (ref.)

Aalborg Symfoniorkesters Venner
Formandens beretning for 2019/20


 

Denne generalforsamling skulle jo have været afholdt den 12. marts, men som bekendt valgte Mette Frederiksen jo netop denne dat til at lukke Danmark ned, så vi gik glip – ikke bare af generalforsamlingen - men også af sæsonens sidste 4 abonnementskoncerter og 2 koncerter uden for abonnement, samt et antal sommerkoncerter.

Jeg havde nok især glædet mig til påskekoncerten den 8. april med et af de smukkeste korværker, der er skrevet, Haydns oratorium ”Årstiderne”, som jeg ikke tror, jeg har hørt live tidligere. Forhåbentlig kommer det i en ny sæson.

Der gik jo så næsten 5 måneder, før vi igen kunne samles – til en sommerkoncert – i vores dejlige koncertsal i Musikkens Hus. Heldigvis havde nogle af vores musikere lagt nogle små kammerkoncerter ud på nettet. Det kunne selvfølgelig ikke blive det samme som at være der selv, men det kunne da hjælpe lidt på abstinenserne.

Jeg vil herefter lave et lille tilbageblik på sæsonen frem til 12. marts og kan stadig ikke få armene ned over den fine udvikling, orkesteret fortsat gennemgår, efter at vi har fået en af Europas bedste koncertsale. At det ikke bare er mig, der er begejstret for vores orkester, fremgår jo også af, at ingen ringere end Anna Netrebko havde bedt om at få Aalborg Symfoniorkester med, da hun skulle give koncert i den spektakulære nye koncertsal Elbphilharmonie i Hamburg

Siden sidste års generalforsamling – og indtil coronaen - har vi endnu engang oplevet en perlerække af koncerter. Orkesteret har fortsat tilknyttet to faste gæstedirigenter. Vores egen ”verdensstjerne” Michael Schønwandt som første gæstedirigent og den lige så fremragende østrigske dirigent Hans Graf som 2. gæstedirigent. Herudover havde vi også fået en ”Artist in residence”, nemlig den charmerende franske oboist og dirigent Francois Leleux. Desværre gik vi jo glip af de to koncerter med ham, men jeg er overbevist om, at vi kommer til at høre meget mere til ham fremover.

Michael Schønwandt stod både for afslutningen af sidste sæson med en forrygende udgave af Mahlers 9. og som sædvanlig for åbningskoncerten med Berlioz’ (alt for) sjældent hørte Nuits d’été og en af de smukkeste opførelser af Brahms 1. jeg har hørt, medens Hans Graf især vil blive husket for sin ledelse af Mahlers 5. den 30. januar, hvor orkesteret var udvidet med vores venner fra Randers Kammerorkester.

For 4 år siden afsluttede vi foreningens hidtil største projekt med at overrække koncertmesterviolinen til Yana Deshkova. (Yana er stadig meget begejstret for violinen og har i øvrigt fortalt mig, at den i mellemtiden har fordoblet sin værdi.)

Efter indsamlingen til en koncertmesterviolin påbegyndte vi som bekendt en ny indsamling, nemlig til en ny harpe. Ved sidste års generalforsamling var vi oppe på i alt 75.644 kr., som efterfølgende steg til lige knap 80.000 kr.

I juni 2019 blev jeg imidlertid ringet op af en begejstret musikchef Jan Kvistborg, som fortalte, at han var blevet kontaktet af advokat Anders Hjulmand, som – ud over at være en flittig koncertgæst – er formand for Gudrun og Palle Mørchs Mindefond. Anders Hjulmand fortalte, at fonden havde besluttet at bevilge et beløb på 300.000 kr. til købet af en ny harpe.

Vi rundede vores bidrag op til 85.000 kr., som blev overført til symfoniorkesteret, og orkesteret kunne herefter bestille en ny harpe, som blev bygget i Tyskland – naturligvis under nøje overvågning af vores harpenist Mette Nielsen. Harpen er nu færdig, og kunne præsenteres af en glad Mette ved koncerten med Mahlers 5. den 30. januar

Mon ikke vi får Mette at høre som solist på den nye harpe ved en kommende koncert?

Næste opgave bliver nu en indsamling til en ny kontrabas. Det hører vi nærmere om i et senere punkt på generalforsamlingen.

Den 30. oktober afholdt vi et pænt besøgt medlemsarrangement med 1. gæstedirigent Michael Schønwandt som fortalte om sin karriere og sit samarbejde med Aalborg Symfoniorkester. Det blev en meget spændende aften, og der skal lyde en stor tak, både til Michael for at stille op, og til Aalborg Symfoniorkesters administration for praktisk hjælp, herunder at sørge for lokaler og for et glas af Musikkens Hus’ gode vin.

Det forløbne år bød desværre på en afsked med vores fantastiske musikchef Jan Kvistborg, som har søgt nye udfordringer – heldigvis stadig som en del af Aalborgs kulturliv. Vi vil sige tak til Jan for mange års godt samarbejde. Heldigvis har vi kunnet forsætte det gode samarbejde med Anders M. Christensen, der indtrådte som fungerende orkesterchef indtil den nye struktur for orkesteret og Musikkens Hus faldt på plads. Nu er han ikke længere fungerende – hvilket forhåbentligt indebærer, at vi kan fortsætte samarbejdet med Anders i mange år fremover.

Vores hjemmeside bestyres fortsat af Lise Gam-Jensen, som stadig vedligeholder og udvikler den på bedste vis. Jeg opfordrer alle til at gå ind og kigge på den meget flotte hjemmeside, som kan findes på adressen www.asovenner.dk. Hjemmesiden kan også bruges, hvis man har en meddelelse til foreningen, f. eks. om adresseændring. Lise har jo valgt at træde ud af bestyrelsen - for at få mere tid til familien – men hun har lovet at fortsætte med at passe hjemmesiden. Det skal hun have en stor tak for. Og så er hun jo i øvrigt leder af den Aalborgensiske afdeling af Goldschmidts Musikakademi – et beundringsværdigt projekt, som jeg kun kan opfordre til, at man støtter, f. eks. ved at gå ind på hjemmesiden goldschmidtaalborg.dk og tegne et støttemedlemsskab for 150 kr. årligt.

Vores medlemsblad Symfo-Nyt har siden 2017 været bestyret af Anna la Cour-Harbo, som har påtaget sig den krævende opgave med bladet, med teknisk assistance af sin mand, Jørgen. Jeg vil rette stor tak til dem begge for det. Vi har kun hørt gode kommentarer, både om indhold og layout af de hidtidige numre. Desværre ramte coronaen også medlemsbladet, idet det ikke var muligt at lave et forårsnummer under nedlukningen, men jeg ved, at Anna og Jørgen er i fuld gang med efterårsnummeret, som vi kan glæde os til i november.

Anna og Jørgen er også i gang med ny ”hvervefolder”, som vi vil lægge frem i Musikkens Hus ved passende lejligheder. For at promovere foreningen har vi endvidere aftalt med orkesteret, at der – når der er plads til det – medtages en lille ”annonce” i salsprogrammet med opfordring til at melde sig ind i foreningen.

Så mange var ordene, men vi hører meget gerne kommentarer og forslag.

Bjarne Juel Nielsen